Skip to main content

En trygg och attraktiv stadsmiljö är viktig för alla – boende, verksamma och besökare. För att en plats ska kännas trygg måste den vara väl omhändertagen och befolkad. Det räcker inte bara med fler poliser och ordningsvakter.

I Stockholm City arbetar kommunpolisen, Norrmalms stadsdelsförvaltning, City i Samverkan och andra aktörer tillsammans genom lokal samverkan. Arbetet fokuserar på att ta fram aktuell lägesbild och handlingsplan med åtgärder som följs upp kontinuerligt. Parterna tillför sina specifika resurser, kompetenser och kunskaper för att tillsammans arbeta brottsförebyggande och reducera skadeverkningar. Det ger märkbara resultat i gaturummet, frigör resurser och effektiviserar arbetet.

Lokal samverkan visar sig vara en framgångsrik metod för att öka säkerheten och tryggheten och motverka vardagsbrottslighet. Det brottsförebyggande arbetet får bäst effekt när det är anpassat efter lokala omständigheter och förutsättningar.

Ett proaktivt arbete med fokus på att upprätthålla en god kvalitet i stadsmiljön har stor inverkan på tryggheten. Att det är helt, rent och snyggt ger signalen att någon bryr sig om platsen. Därför är till exempel städning, klottersanering, tydlig närvaro och värdskap betydelsefulla faktorer för att skapa en attraktiv, trygg och säker plats.

X