Skip to main content

Externhandeln i Storstockholm gick på plus förra året. Resultatet för år 2018 blev plus 2 procent, vilket var bättre än både riket och City. Utvecklingen har dock mattats av, år 2017 ökade externhandeln med 4 procent.

Försäljningen i City under helåret 2018 gick sämre än för riket som helhet, och resultatet för City blev minus 1 procent. För galleriorna gick det ännu sämre – minus 5 procent. Man får gå tillbaka ända till 2015 för att finna en positiv omsättningsutveckling för sällanköpsvaruhandeln som helhet i City. 2018 utvecklades City i linje med Riket kläder (båda minus 1 procent), vilket var fallet även 2017.

Omsättningen av sällanköpsvaror i City utvecklades under fjärde kvartalet 2018 sämre jämfört med riket som helhet, och resultatet blev minus 2 respektive plus 1 procent. Flera ombyggnationer under senare år har påverkat flödena i City och sannolikt orsakat temporär kommersiell centrumvandring.

Beklädnadshandeln i City utgör den viktigaste branschen sett till omsättningen, och ett bra mått på Citys konkurrenskraft är jämförelsen med klädförsäljningen i riket. Riket kläder minskade sin omsättning under 2018 i linje med City, det vill säga med 1 procent.

Omsättningen på malmarna under 2018 förändrades inte alls jämfört med samma period året innan. Tidigare år har ökningstakten legat på 2 procent eller mer. Av malmarna hade Östermalm den klart starkaste utvecklingen och Vasastan den klart svagaste. Även sällanköpsvaruhandeln i Gamla stan gick som helhet bra, medan Kungsholmen och Södermalm hade ett resultat omkring plus minus noll.

Handelsindex och procentuell förändring kvartalsvis för sällanköpsvaruhandeln i Stockholm City

Index 100 motsvarar försäljningen kvartal 1 2016. Index redovisas i löpande priser.

Kvartal 2016 2017 2018
1  100  97  93
2  109  108  112
3  108  107  106
4  133  135  132

Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Inom parentes anges ackumulerade värden.

Kvartal City 2017 City 2018
1 -3% (-3%) -5% (-5%)
2 -2% (-2%)  4% (0%)
3 -1% (-2%) -1% (0%)
4  1% (-1%) -2% (-1%)

I nästa nyhetsbrev presenteras utvecklingen för restaurangmarknaden i City under 2018.

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker City i Samverkan

Källor statistik: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna.

X