Skip to main content

Även det tredje kvartalet präglades helt av coronapandemin. Nedgången för sällanköpsvaror blev cirka 25 procent, vilket kan jämföras med restaurangnäringen som tappade cirka 40 procent.

Med stora tapp på så kort tid blir statistiken från SCB mindre precis. Därför redovisas inte utvecklingen under det tredje kvartalet i absoluta tal, men det har varit möjligt att se nedanstående trender.

Det tredje kvartalet bestod av månader som alla påverkades av Coronapandemins effekter, men besökarna återvände till viss del. Under sommar- och höstmånaderna var smittspridningen låg i Sverige och en del började återgå till tidigare inköpsbeteenden. Effekterna på City blev därför inte så stora jämfört med det andra kvartalet. För sällanköpsvaror blev nedgången det tredje kvartalet ca 25 procent jämfört med 40 procent kvartalet innan.

Besöksflödena i City minskade på flera av mest intensiva gatorna med cirka 45% procent under det tredje kvartalet, vilket var betydligt bättre jämfört med det andra kvartalet som tappade ca 60 procent av gångtrafikflödet jämfört med samma period året innan. Under det tredje kvartalet minskade besöksflödena betydligt mer än omsättningen, vilket skulle kunna förklaras av att besökare är mer målmedvetna med sina inköp när de väl besöker City under rådande speciella förhållanden.

Sällanköpsvaruhandeln i City fortsatte även under det tredje kvartalet att tappa mot både externhandeln och malmarna totalt; dock var omsättningsminskningen inom sällanköpsvaruhandeln betydligt mindre i City än i Gamla Stan. Hade Gamla Stan exkluderats från malmarna hade skillnaden mot City varit ännu större.

Skillnaden mellan olika handelsområden var under det tredje kvartalet stor. Handelsplatser med ett större inslag av volymhandel och som upplevs tryggare att besöka har klarat sig bättre än handelsplatser där shoppingen dominerar. Denna utveckling startade redan under det andra kvartalet. Det gick relativt sett bra för exempelvis Kungens Kurva, Barkarby, Häggvik, Sickla köpkvarter, Värmdö, Arninge och Bromma Blocks.

Av malmarna sticker Gamla Stan ut med en nedgång på ca 50 procent. Övriga malmar har klarat sig betydligt bättre. Turister fortsätter att hålla sig borta från Gamla Stan samtidigt som boende på malmarna alltmer shoppar lokalt.

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker

Källor statistik: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna.

X