CITYPROJEKT

För att ta hand om besökaren och skapa en positiv upplevelse av City som helhet arbetar vi med städning, julbelysning, säkerhet och trygghet.

Cityvärdar

Cityvärdarna finns ute på Citys gator. De fungerar som goda ambassadörer och guider gentemot boende och besökare. De kvalitetssäkrar cityområdet t.ex. river de ner affischer, klottersanerar, tar bort klistermärken och håller rent och snyggt i gaturummet. De rapporterar också in störningar i gatumiljön till Trafikkontoret via appen ”Tyck till”.

Plockstädning

På uppdrag av Trafikkontoret ansvarar City i Samverkan för tolv plockstädare som håller cityområdet rent och snyggt måndag till söndag under dagtid. Arbetsledning sker genom cityvärdarna och två fimpsugar används för att effektivisera arbetet. T.ex. städas Drottninggatan hela dagarna.

Långtidsuppställda cyklar

City i Samverkan har på uppdrag av Trafikkontoret åtgärdat inkomna ärenden med långtidsuppställda cyklar i Stockholm City och dess närområde.
Från projektets start 2016 har över 5500 långtidsuppställda cyklar borttransporterats och gjort plats för stadens ökade mängd cyklister. Endast 3% av de långtidsuppställda cyklar- na har flyttats av ägaren efter uppmaning (märkning).

Extra städinsatser

Extra städinsatser genomförs av Cityvärdarna när behov uppstår. Vid större saneringar sker samordning och finansiering mellan staden och fastighetsägarna. Cityvärdarna arbetar också med klottersanering, borttagning av klistermärken samt spolning av markbeläggningen runt papperskorgar och under bänkar.

Sommarextra

Under nio veckor, juni–augusti, arbetsleder City i Samverkan sommararbetande ungdomar. Dessa är indelade i tre grupper med 14 ungdomar i varje grupp. Arbetet består huvudsakligen av plockstädning.

Levande Stockholm

Den övergripande inriktningen för Levande Stockholm är att skapa en händelserik, varierad och trivsam gatumiljö. City i Samverkan bidrar till att förverkliga insatserna framförallt på de platser där CiS har en platssamverkan.

Städfond

Städfonden är ett initiativ som syftar till att genom investeringar från näringslivet ytterligare stärka arbetet med att hålla Stockholm City helt, rent och snyggt. Ambitionen är att under första kvartalet 2020 skapa en finansiering som möjliggör de uppsatta målen.

#Stockholmsjul

Julbelysning där fler än 40 gator, platser och torg dekoreras utifrån en gemensamt framtagen inriktning. Projektet inkluderar även marknadsföring och PR för Stockholm som juldestination. #Stockholmsjul invigs i samband med att julbelysningen tänds upp.
City i Samverkan har även startat plattformen Stockholm Värmer där välgörenhetsorganisationer kan verka. Syftet är att underlätta för insamling till utsatta människor.

Stockholm Christmas Kungsträdgården

Under 2017 startade konceptet Stockholm Christmas Kungsträdgården tillsammans med Kulturförvaltningen. Konceptet innefattar bl.a. dekorationer, aktiviteter och tillfällig försäljning. Målet är att genom upplevelser göra Kungsträdgården till en given plats att besöka under julen.

Utvecklingsforum för juldestinationen

City i Samverkan har skapat ett forum för att utveckla Stockholm som juldestination tillsammans med Citys aktörer. Den långsiktiga visionen är att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva och upplevelserika juldestination.

Samarbete med Staden, Polisen och Näringslivet

City i Samverkan, Norrmalms stadsdelsförvaltning, Polisen, näringslivet och stadens olika förvaltningar träffas kontinu- erligt och samverkar i det brottsförebyggande arbetet för att förbättra säkerheten och tryggheten i Klaraområdet. Arbetet drivs både strategiskt och operativt genom olika forum där vision och mål har knutits till arbetet, bl.a. att ”Sergels Torg ska upphöra vara en öppen drogscen”.

Övergripande trygghetsfrågor

City i Samverkan följer den senaste forskningen inom det brottsförebyggande arbetet och deltar aktivt i olika forum och nätverk. CiS samarbetar t.ex. med stiftelsen Tryggare Sverige som är en oberoende tankesmedja. CiS och TS genomför även seminarier med trygghetsfrågorna som plattform.

Cityvärdar

För att upprätthålla trygghet och säkerhet i gatumiljön sam- arbetar CiS med Norrmalms stadsdelsförvaltning, Polisen och stadens olika förvaltningar både vad gäller situationell- och social brottsprevention.
Cityvärdarna har en trygghetsskapande effekt i gaturummet där de är synliga i sina gula jackor. De är även behjälpliga med att förmedla information från staden och Polisen till butiker och näringsidkare.

Samarbete med välgörenhetsorganisationer

City i Samverkan verkar för att stödja och samarbeta med välgörenhetsorganisationer inom ramen för ett hållbart Stockholm City.