CITYPROJEKT

För att ta hand om besökaren och skapa en positiv upplevelse av City som helhet arbetar vi med städning, julbelysning, säkerhet och trygghet.

Cityvärdar

Cityvärdarna patrullerar Citys gator. De fungerar som goda ambassadörer och guider gentemot besökare samt kvalitets­säkrar cityområdet genom dagliga åtgärder. Det handlar exempel­vis om att riva ner affischer, rapport­era in störningar och hålla rent och snyggt i gaturummet. Cityvärdarna arbetar även med Trafikkontorets projekt med bortforsling av långtidsparkerade cyklar.

Plockstädning

På uppdrag av Trafikkontoret ansvarar City i Samverkan för tretton plock­städare som håller cityområdet rent och snyggt måndag till söndag under dagtid. Arbetsledning sker genom city­värdarna och två fimpsugar används för att effektivisera arbetet. Som exempel städas Sergels Torg fyra gånger per dag.

Långtidsuppställda cyklar

City i Samverkan har på uppdrag av Trafikkontoret åtgärdat inkomna ärenden med långstidsuppställda cyklar i Stockholm City och dess närområde.
Från projektets start i juni 2016 till september 2017 har 1 100 stycken långstidsuppställda cyklar borttransporterats. Endast 3% av de långtidsuppställda cyklarna har flyttats av ägaren efter uppmaning (märkning).

Plattform för utveckling av Levande Stockholm

Under 2018 är syftet att utveckla en plattform för projektet Levande Stockholm. Den övergripande inriktningen för Levande Stockholm är att skapa en händelserik, varierad och trivsam gatumiljö.

Extra städinsatser

Extra städinsatser genomförs av Cityvärdarna utifrån behov. Vid större saneringar sker en samordning och finansiering mellan Stockholm stads och fastighetsägarnas insatser. Cityvärdarna genomför också klottersanering, borttagning av klistermärken samt spolningar av markbeläggningen där sta­dens maskiner inte kommer åt, t.ex. runt papperskorgar och under bänkar.

Sommarextra

Under nio veckor, juni–augusti, arbetsleder City i Samverkan sommararbetande ungdomar. Dessa är indelade i tre grupper med 10–12 ungdomar i varje grupp. Arbetet består huvud­sakligen av plockstädning.

#Stockholmsjul

Projektet #Stockholmsjul är idag ett av Europas mest sammanhållande julbelysningsprojekt och dekorerar över 40 gator, platser och torg i Stockholm City. Julbelysningen med en miljon LED-ljus tänds upp varje år under en invigningsceremoni. Projektet #Stockholmsjul inkluderar även marknadsföring och PR för att stärka Stockholm som juldestination.

Stockholm Christmas village

Under 2017 skapades konceptet Stockholm Christmas Village i Kungsträdgården tillsammans med Kulturförvaltningen. Konceptet innefattar dekorationer, aktiviteter, mat och dryck samt tillfällig försäljning. Målet är att konceptet ska göra Kungsträdgården till en attraktiv och händelserik julpark och inom fem år vara den naturliga och självklara besökspunkten för stockholmarna under december. Projektet är en del av stadens arbete med att utveckla Stockholm till en attraktiv juldestination.

Utvecklingsforum för juldestinationen

City i Samverkan har skapat ett forum för att utveckla Stockholm som juldestination tillsammans med Citys aktörer. Den långsiktiga visionen är att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva och upplevelserika juldestination.

Samarbete med Polisen

Samverkan med Polisen i allt som rör ordning och trygghet i City. Gemensamma insatser genomförs tillsammans med kommunpolisen i cityområdet gällande synlighet, ordningsfrågor och utdelning av informationsmaterial till fastighetsägare och handeln.

Övergripande trygghetsfrågor

City i Samverkan har utvecklat ett samarbete med bl.a. stiftelsen Tryggare Sverige som genom sitt nätverk har goda relationer med Polisen på högsta nivå och även med representanter på stadsrådsnivå. CiS och TS genomför även seminarier med trygghetsfrågorna som plattform.

Cityvärdar i samarbete med Polisen

Ett nära samarbete med Polisen och ordningsvakter i City för att upprätthålla säkerhet och trygghet i gatumiljön. Cityvärdarna besöker butiker, fångar upp frågor som rör säkerhets- och trygghetsfrågor. De har en trygghetsskapande effekt i gaturummet med sina gula jackor.