Insikter & Info

Vi håller koll på Stockholm City! Som medlem i City i Samverkan får du tillgång till våra unika data om allt från besöksflöden till upplevelseindex.

Besöksflöden i City
Under september 2022 har City i Samverkan räknat fotgängare i 45 trottoar- och gatusnitt: fredag 24/9 klockan 10–20 och lördag 25/9 klockan 10–18.
Undersökningen visar att besökarna är tillbaka efter pandemin, samt att flödena har ökat något på lördagar.

Besöksflöden Drottninggatan
Drottninggatan har Stockholm Citys största besöks-flöden. Under år 2022 började besöksflödena på Drottninggatan återhämtas efter pandemin. För helåret var de 9 procent lägre år 2022 jämfört med 2019, men en starkare återhämtning skedde efter att pandemi-restriktionerna släpptes i februari 2022.

Fastighetskarta
Fastighetskartan ger en överblick över vilken fastighetsägare som äger och förvaltar respektive fastighet i Stockholm City. Kartan anger även besöksmätningar på Stockholm Citys största stråk.

Handelsindex
City i Samverkan har månadsvis sedan 2005 tagit fram handelsindex (omsättningsstatistik) för nyckelföretag i Stockholm City som svarar för 40–50% av citys försäljning av sällanköpsvaror med dominans av kläd-handel.
Handelsindex indikerar att omsättningen år 2022 ökade 21% jämfört med 2021, men minskade -8 procent jämfört med år 2019. Omsättningsnivån är sedan Q2 2022 tillbaka på de nivåer vi hade 2019 innan pandemin.

Upplevelseindex
Indexet har tagits fram av City i Samverkan och utgår från hur besökarna upplever miljön på olika platser utifrån parametrarna; rent och snyggt, stadsmiljö, säkert och tryggt, tillgänglighet och helhetsupplevelsen. Under året har vi tagit fram upplevelseindex för Sergels torg.

Vistelseindex
Vistelseindex mäter fördelningen mellan kvinnor, barn och män på en plats. Syftet är att ge en ökad förståelse för vilka som vistas på en plats. Indexet visar även andelen uppstannande.

Seminarier

Här kan du se och anmäla dig till våra kommande seminarier.

Seminarier hösten 2023

Så maximerar du butiksflödet

Lär dig mer om besöksmönster, hot-spots och vad som får människor och välja just din butik

När: 1 Oktober 2023

Talare: Alice Bengtsson, professor i stadsplanering vid Harvard

Vi i city

Vilka är det egentligen som rör sig i Stockholm city? Var bor de, vad jobba de med och vad vill de göra? Det går vi igenom med forskaren Cesar Davidsson

När: 14 Oktober 2023

Talare: Cesar Davidsson, forskare vid Handelshögskolan i Göteborg