Skip to main content
 

ANALYSER

Vi genomför analyser som t.ex. attitydundersökningar, flödesmätningar, handelsindex och upplevelseindex. Att genomföra analyser och undersökningar ger värdefulla insikter. Det visar vilka styrkor och svagheter som finns i stadsmiljön, vilka marknadskrafter som styr och hur besökare kommer att agera i framtiden.

Vi tar även fram guider utifrån önskemål och behov. Dessa analyser finns fritt tillgängliga för våra medlemmar genom inloggningssidan.

Bli medlemLogga in

01. Besöksflöden i City 2021

Hur många människor besöker olika platser i Stockholm City under en dag? Hur varierar antalet under dagen? Är det stora skillnader mellan olika gator och mellan olika delar av samma gata? Under september 2021 har City i Samverkan räknat fotgängare i 45 trottoar- och gatusnitt: fredag 24/9 klockan 10–20 och lördag 25/9 klockan 10–18.

02. NKI-undersökning 2023

Under april 2023 genomförde City i Samverkan en NKI-undersökning (Nöjd Kund Index) för att få stockholmarnas betyg på Stockholm city.

03. Fastighetskarta

Fastighetskartan ger en överblick över vilken fastighetsägare som äger och förvaltar respektive fastighet i Stockholm City. Kartan anger även besöksmätningar på Stockholm Citys största stråk.

04. Handelsindex

Redovisning av handelsindex (omsättningsstatistik) för nyckelföretag i Stockholm City som svarar för 40–50% av Citys försäljning av sällanköpsvaror med dominans av klädhandel. Handelsindex redovisas månadsvis i City i Samverkans nyhetsbrev. Här finns månadsvis data samlad tillbaka till 2005 som startår med index 100.

05. Kvartalsindex

Kvartalsindex anger omsättningsstatistik för City, Riket totalt, Riket kläder, Externhandeln i StorStockholm och Malmarna. Uppgifterna baseras på data från SCB och analyseras och sammanställs av City i Samverkan. Här kan ni ta del av utvecklingen kvartalsvis från 2016 och framåt.

06. Upplevelseindex

Upplevelseindex är en metod för att definiera totalupplevelsen av en plats. Den utgår från sex nyckelfunktioner för en attraktiv plats: rent och snyggt, stadsmiljö, innehåll, säkert och tryggt, tillgängligt och helhetsuppfattning. Metoden ger ett underlag för att se vilka behov som finns och var utveckling bör prioriteras.

07. Vistelseindex

Vistelseindex är en undersökningsmetod som ger ett underlag och en ökad förståelse för vilka målgrupper som vistas på en plats. Kategorierna uppstannande och vistelse indikerar hur väl platsen fungerar som mötesplats.

10. Övrig statistik

Ta del av övrig statistik och undersökningar som tagits fram i olika sammanhang i City. Exempelvis besöksflöden i Kungsträdgården vintertid.

09. Gatufolder

I samarbete med Stockholms stad och Polisen har CiS tagit fram foldern ”Användande av gatumark i Stockholm City”. Den innehåller riktlinjer, råd, tips och hjälp utifrån riktlinjer för upplåtelser i Stockholms gatumiljö.

Behovsanpassad undersökning

City i Samverkan hjälper er att ta fram behovsanpassade analyser och undersökningar i Stockholm City. Exempelvis kundflödesmätningar på en specifik plats, undersökning av attityder till olika händelser eller ett lokalt handelsindex.

Kontakta oss

Bli medlem eller logga in

Analyserna på denna sida är fritt tillgängliga för våra medlemmar. Bli medlem eller logga in för att ta del av dem.

Bli medlemLogga in
X